Wait a second...
You are here: UCT Praguestudy.vscht.cz → PhD Double Degree (DD) → Available PhD DD Theses

PhD topics for academic year 2021/2022

Department of Environmental Chemistry

Faculty of Environmental Technology

Environmental impacts of alternative retail methods

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
The PhD thesis will deal with the assessment of the environmental impacts of food distribution in the so-called unwrapped shop. Using the LCA method, the usual way of food packaging and the so-called zero waste system will be compared. The aim of the diploma thesis will be to determine the environmental impacts of individual types of purchasing, identify the phases or processes causing the greatest environmental impacts, design material optimization of systems and assess various ways of handling packaging at the end of its life. Primary data regarding the production of cups will be obtained in cooperation with Penny Market.
Development principles: Vypracujte literární rešerši zaměřenou na studované tema. Vytvořte model životního cyklu studovaných systémů nakupování.Vhodným způsobem zvolte funkční jednotku. Vytvořte inventarizační tabulku a zhodnoťte množství surovin a emisí souvisejících s životním cyklem daného systému. Vytvořte charakterizační profil posuzovaných systémůa vzájemně je srovnejte. Získané informace interpretujte.
Faculty of Environmental Technology

Evaluation of Environment Protection Policies

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Potluka Oto, doc. Ing. Ph.D. ( pot...@vscht.cz)
The dissertation thesis is focused on the impact evaluation of environmental policies and interventions. Methodologicaly, rigorous evaluation methods will be used.
Development principles: Identifikujte klíčové faktory ovlivňující úspěšnost politik orientovaných na ochranu životního prostředí. Při identifikaci je nezbytné respektovat specifika typu politik, geografický rozsah, a typ znečištění. Při hodnocení aplikujte rigorózní metody testování a respektujte možnou roli více proměnných s respektováním faktorů týkajících se ochrany životního prostředí.
Metodologie: analýza sekundárních pramenů z Web of Science a Scopus, datové podkady ČSÚ, Eurostat, European Environment Agency; metody primárního výzkumu: dotazníkový průzkum, polostrukturované a nestrukturované rozhovory, testování, návrh testovaného modelu
Faculty of Environmental Technology

Evaluation of Results and Impacts of Stakeholders Participation in Design and Implementation of Environment Protection Policies

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Potluka Oto, doc. Ing. Ph.D. ( pot...@vscht.cz)
The dissertation thesis is focused on the results and impact of stakeholders´ participation on design and implementation of environmental policies and interventions. In the analysis, the thesis should apply networked governance, application of place-based leadership, co-creation, co-production, or partnership.
Development principles: Vytvořte modely pro hodnocení výsledků a dopadů vybraných opatření politik ochrany životního prostředí dle zapojení relevantních aktérů.
Metodologie: analýza sekundárních pramenů z Web of Science a Scopus, datové podkady ČSÚ, Eurostat, European Environment Agency; metody primárního výzkumu: dotazníkový průzkum, polostrukturované a nestrukturované rozhovory, testování, návrh testovaného modelu.
Faculty of Environmental Technology

Innovation for the Environmental and Economic Sustainability of Mobility

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Švecová Lenka, doc. Ing. Ph.D. ( sve...@vscht.cz)
Environmental investment projects are often perceived as regulatory investments and as such are assessed by methods that do not take into account economic efficiency, although this should be the case - regardless of the value of the output. The dissertation analyzes the currently used methods, defines their shortcomings in the use of various types of investment projects and based on systematization and quantitative research proposes methods adapted to individual types of investments that will identify specific aspects that affect the evaluated project and include them in project evaluation.
Development principles: Analyzujte v současnosti používané metody, vymezte jejich nedostatky při používání pro různé typy používaných investičních projektů a na základě systematizace a kvantitativního výzkumu navrhněte metody upravené pro jednotlivé typy investic, které budou identifikovat specifické aspekty, které hodnocený projekt ovlivňují a začlení je do hodnocení projektů.
Metodologie: analýza sekundárních pramenů, metody primárního výzkumu: dotazníkový průzkum, polostrukturované a nestrukturované rozhovory, modelování, testování, návrh normativního modelu
Faculty of Environmental Technology

Integration of Risk and Uncertainty into Investment Decisions in Selected Industrial Sectors in Relation to Environmental Protection

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Švecová Lenka, doc. Ing. Ph.D. ( sve...@vscht.cz)
The dissertation thesis is focused on the integration of risk and uncertainty into investment decisions in selected sectors of industry in relation to environmental protection. Given the long-term investment, attention must be paid to the long-term effects; the scenario approach is necessary while respecting the specificities of the sector (industry). The aim is to create a normative model that respects scenario approaches, uncertainty in the environment, multi-criteria decision-making processes and sector specificities.
Development principles: Identifikujte klíčové rizikové faktory ovlivňující rozhodovací procesy o investicích. Při identifikaci je nezbytné respektovat specifika odvětví. Při hodnocení investic z pohledu integrace rizika a nejistoty respektujte multikriteriální přístup s respektování faktorů týkajících se ochrany životního prostředí.
Metodologie: analýza sekundárních pramenů z Web of Science a Scopus, metody primárního výzkumu: dotazníkový průzkum, polostrukturované a nestrukturované rozhovory, testování, návrh normativního modelu
Faculty of Environmental Technology

Life cycle assessment of logistics

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
The environmental aspects of logistics should be one of the criteria taken into account by project planners. The LCA method makes it possible to compare the environmental impacts of different anthropogenic stressors with respect to the entire life cycle of the product, technology or service. Environmental impacts can be assessed globally or locally, but mainly either in general or with a focus on the site. This work will focus on the creation of a methodology for the identification and presentation of environmental aspects of logistics.
Development principles: Na základě konzultací se školitelem a konzultanty z praxe vypracujte metodiku určování environmentálních dat logistiky.
Faculty of Environmental Technology

Possibilities of using advanced simulation tools for the design and control of innovative decontamination technologies

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)
Škarohlíd Radek, Ing. ( Rad...@vscht.cz)
Faculty of Environmental Technology

Product Life Cycle Cost Analysis

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
The doctoral thesis assesses product value from the perspective of its whole life cycle, considering its setting in production, trade, regulatory and utility systems. Particular attention is given to the dynamics of these systems and to the optimization process in capital budgeting .
Development principles: Vytvořte model hodnoty výrobku se zohledněním celého životního cyklu za podmínek nejistoty v jeho dílčích fázích a navrhněte zobecnitelný algoritmus rozhodovacího procesu v investičním rozhodování.
Faculty of Environmental Technology

Study of bioaccumulation and ecotoxicity of selected 2D nanomaterials, chalcogenides and monoelementary materials for aquatic organisms

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Vurm Radek, Ing. Ph.D. ( Rad...@vscht.cz)
The main goal of this work is to determine the level of ecotoxicity for selected nanomaterials (2D nanomaterials, chalcogens, monoelementary materials) and their effect on selected aquatic organisms. An important task in the work is the possible confirmation of the bioaccumulation of these materials and its localization in specific organs of the observed organisms. At the same time, the influence of these nanomaterials within the food chain consisting of selected aquatic organisms will be studied.
Development principles: Proveďte a vyhodnoťte testy toxicity vhodně zvolených materiálů.
Faculty of Environmental Technology

Sustainability indicators and their use in industry

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
As part of the solution of the dissertation, a comprehensive methodology for assessing the sustainability of industrial activities will be created. The methodology will evaluate selected industries with regard to the entire life cycle and will use the outputs of the LCA as well as the environmental impact assessment methodology used in the LCA. Other suitably selected sustainability indicators, including the water footprint, will be included in the methodology.
Development principles: Na základě konzultací se školitelem a konzultanty vypracujte metodiku využití vhodně zvolených indikátorů udržitelnosti využitelnou v průmyslové praxi pro zvolená průmyslová odvětví.
Faculty of Environmental Technology

Sustainable development in business practice

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Veber Jaromír, prof. Ing. CSc. ( veb...@vscht.cz)
It is clear that the enforcement of sustainable development requirements will lead to a number of important changes, especially in EU countries, which may significantly affect business entities. Undoubtedly, the tendency towards zero carbon will lead to a reduction in fuel production and thus to shifts in their production, distribution and consumption. Likewise, the pressure to reduce plastics, reducing the consumption of materials will have an impact on many industrial producers, but also consumers. The prediction of possible impacts on selected groups of industrial producers, but also distributors and consumers is not very widespread in the professional literature. However, there is no doubt that it will happen, and enlightened owners and top management are already considering them. The dissertation will present the current knowledge of sustainable development towards business practice, the associated economic benefits and constraints, and last but not least, current recommendations, approaches, techniques for implementing this knowledge into business practice.
Development principles: Vytvořte rešerši aktuálních požadavků udržitelného rozvoje směrem k podnikové sféře – představy OSN, OECD, EU, normy ISO 14001, ISO 50001, iniciativy neziskových organizací GRI apod.
Identifikujte možnosti využití zjištěných aktuálních požadavků udržitelného rozvoje v podnikové praxi.
Aplikujte benchmarkingové přístupy, tj. nejlepší praktiky domácích a zahraničních firem.
Integrujte ekonomické aspekty implementace požadavků na udržitelný rozvoj do podnikové sféry.
Faculty of Environmental Technology

Utilization of biofilters in environmental protection

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)
Šír Marek, Ing. Ph.D. ( s...@vscht.cz)
The dissertation is focused on research in the field of biooxidation filters, which are composed of mixtures of organic and inorganic materials. Biooxidation filters are widely used today for the oxidation of methane from landfills or mine gas and for the removal of odors not only from biogas plants. The aim of the dissertation is to find new mixtures of biofilter fillings together with their optimal operating parameters, to describe the processes taking place in the removal of target substances in detail and to and apply the studied processes in practice.
Faculty of Environmental Technology

Value-based Analysis of Industrial Innovation Externalities

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Vlachý Jan, doc. Ing. Ph.D. ( vla...@vscht.cz)
Public policies, corporate strategies and the general public increasingly look at the real or potential external impacts of industrial innovations, frequently in an unsystematic manner, and often with unintended consequences. Accordingly, the research analyzes new technological solutions in industry with a focus on their aggregate impacts, including feedbacks of price-setting mechanisms, incentives and regulatory policies, as well as the unintended functional consequences in relevant processes and systems, including social systems
Development principles: Identifikujte externality aplikace zásadní průmyslové inovace, komplexně je vyhodnoťte v rámci scénářů vývoje a se vstupními parametry založenými na důkladné metaanalýze odborných studií a na mezioborové spolupráci. Poznatky využijte k návrhu a testování analytických nástrojů vhodných pro podporu rozhodovacího procesu v této oblasti.
Updated: 11.12.2019 11:36, Author: Jan Kříž

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373
VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2017
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D; technical support by the computing centre.
switch to full version